REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest administrator fanpage’a na Facebooku Magda Mila www.facebook.com/magdamilapl

2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook. Każdy uczestnik zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej udziału w konkursie.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.03.2019 o godz. 18, a kończy się w dniu 15.03.2019 o godz. 20.

4. Uczestnikiem może zostać tylko osoba pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych oraz posiada adres zamieszkania w Polsce.

5. Wzięcie udziału w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “Jaka bohaterka książek Magdy Mila jest Ci najbliższa i dlaczego?”.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz z potwierdzeniem, że uczestnik ma osiemnaście lat lub więcej.

7. Uczestnik konkursu z chwilą złożenia pracy na konkurs oświadcza, że jest autorem odpowiedzi konkursowej.

8. Organizator konkursu wybierze najciekawszą odpowiedź.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac niespełniających wymagań niniejszego regulaminu lub złożonych przez uczestników naruszających niniejszy regulamin.

10. Nagrodą w konkursie jest 1 egzemplarz książki „Cat” Magdy Mila.

11. Organizator przesyła nagrody na swój koszt, wyłącznie na terenie Polski, przesyłką realizowaną przez Pocztę Polską.

12. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac uczestników na fanpage’u Magda Mila.

13. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatora konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu, którego pracy dotyczą te roszczenia.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997r.Dz.U. Nr 133 poz.833 z poz. zm.; przetwarzanie danych może dotyczyć nazwy (imienia i nazwiska) profilu facebookowego uczestnika oraz, w przypadku zwycięzcy, imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody podanego dobrowolnie po zakończeniu konkursu.

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.03.2019r. na fanpage’u Magda Mila.

16. Po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie (publikacja na fanpage’u Magdy Mila), zwycięzca powinien przesłać do dnia 23.03.2019r. w wiadomości prywatnej administratorowi fanpage’a dane potrzebne do przekazania nagrody (imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda).

17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)